EHBO 2018-04-06T13:55:41+00:00

Project Description

Herinner je je nog de avondvierdaagse? Wat was dat een eind lopen en zoveel mensen die meeliepen! Er waren ook EHBO-ers aanwezig om mensen te helpen als ze hun enkel verzwikt hadden of een blaar hadden opgelopen. Misschien ben je wel eens bij een concert geweest of in een voetbalstadion. Ook daar zijn EHBO-ers aanwezig om mensen te helpen. Ook op school zijn mensen die hulp verlenen als er iets gebeurt, dit is meestal de conciërge. Ook is vaak een aantal docenten hiervoor opgeleid. Bij een ontruimingsoefening hebben zij een hesje aan met daarop BHV. Je luistert naar hun aanwijzingen.

Overal waar mensen zijn of werken, kunnen ongelukken gebeuren. Daarom is het voor veel beroepen belangrijk dat je eerste hulp kunt verlenen.

In deze lesbrief leer je verbandmaterialen kennen en ga je oefenen met het verlenen van eerste hulp. Je werkt individueel en in een groep van 2 of 3 personen.

Het oefenen met het verlenen van eerste hulp moet aan de volgende eisen voldoen:

 • Je werkt systematisch.
 • Je werkt hygiënisch.
 • Je werkt volgens de 5 punten van EHBO.

Wat kun je en wat weet je na deze opdracht?

 • Je weet hoe de verschillende materialen uit de verbandtrommel heten.
 • Je weet de namen van 4 EHBO handelingen.
 • Je kunt een mitella aanleggen.
 • Je kunt een brandwond verzorgen.
 • Je kunt een vingerverband aanleggen.
 • Je kunt iemand in de stabiele zijligging leggen.
 • Je kunt een telefoongesprek voeren.
 • Je kunt feedback geven.

Uit welke stappen bestaat de opdracht?

 • Verzamel informatie over verbandmaterialen.
 • Maak je planning.
 • Controleer een verbandtrommel.
 • Bekijk de werkkaarten.
 • Oefen met het inroepen van professionele hulp.
 • Voer de EHBO handelingen uit.
 • Kijk terug op deze opdracht
 • Toon het resultaat.

[/fusion_builder_column_inner]

Ga naar de opdracht

Ook interessant

Verbandmiddelen
EHBO op zak
BHV Proefexamens

Relevante opleidingen en beroepen

Verpleegkundige

Handige werkkaarten

Voor docenten

Extra informatie bij de stappen

Bij informatie verzamelen.
Leerlingen hebben een woordenboek nodig om het woord ‘steriel’ op te zoeken. Nadat de leerlingen de vragen over de 5 punten van EHBO hebben gemaakt kan dit klassikaal besproken worden. Dit zijn belangrijke punten die altijd terugkomen. Oefen deze met eenvoudige rollenspellen.

Bij maak een kenniskaart EHBO.
Leerlingen maken individueel een kenniskaart over alle materialen die voorkomen in een verbandtrommel. Laat de leerlingen er afbeeldingen of materialen bij plakken en er de juiste namen bij schrijven. Later in deze lesbrief schrijven ze erbij wat ze nodig hebben voor een vingerverband. Deze kenniskaart kunnen de leerlingen gebruiken bij het leren voor een toets of praktijkoefening.

Bij verbandtrommel controleren.
Leerlingen controleren een verbanddoos van thuis. Bijvoorbeeld uit de auto. Spreek tijdig af dat ze deze mee naar school nemen. Eventueel kan deze opdracht thuis uitgevoerd worden. Na de controle delen de leerlingen een certificaat van goedkeuring of een rode of gele kaart uit aan de eigenaar van de verbandtrommel.

Bij oefen met het inroepen van professionele hulp.
Nadat de leerlingen deze opdracht in drietallen hebben geoefend is het goed om deze oefening klassikaal te bespreken en enkele leerlingen dit nogmaals te laten uitspelen.

Bij voer de EHBO handelingen uit.
De leerlingen werken in tweetallen. Zorg voor voldoende materialen.
Om de stabiele zijligging goed te begrijpen hebben leerlingen kennis nodig over het verschil tussen bewusteloosheid en flauwvallen.
Bij terugkijken op deze lesbrief
In een gesprek kunnen deze vragen gekoppeld worden aan kwaliteitenreflectie in het kader van loopbaanoriëntatie. In deze fase van de Vakroute worden leerlingen zich bewust van hun kwaliteiten en motieven. Wat kan ik goed en waar sta ik voor? Wat vind ik belangrijk?

Nadat een leerling een aantal lesbrieven Mens & Dienstverlenen heeft uitgevoerd kan de lesbrief over kwaliteiten en motievenreflectie in het kader van loopbaanoriëntatie gedaan worden.

Bij toon het resultaat.
Deze lesbrief wordt afgesloten door klassikaal een aantal leerlingen eerste hulp te laten verlenen. Laat om de beurt enkele leerlingen slachtoffer zijn. Geef ze een rol, bijvoorbeeld:

• Leerling heeft zich in de keuken gesneden.
• Kleuter is gevallen, de arm is erg pijnlijk. Kleuter is verdrietig. Leg een mitella aan.
• Oudere mevrouw ligt midden op straat en is bewusteloos.
• Jongen van 10 jaar heeft fikkie gestookt en heeft onderarm flink verbrand. Hij vindt eerste hulp niet nodig.

Vertel eerst de casus en laat dan een leerling eerste hulp verlenen. Wordt er aan de 5 punten van EHBO gedacht, wordt er de juiste eerste hulp verleend?

Tip: Nadat een leerling een aantal lesbrieven van dit thema heeft uitgevoerd kan een lesbrief loopbaanoriëntatie van fase 1 Vakroute gedaan worden.

Relaties met het vernieuwde examenprogramma

Profieldeel Mens en zorg

Deeltaak: eenvoudige EHBO technieken toepassen.
De kandidaat kan:
1. inschatting maken van de ernst van de verwonding en het eigen handelen daar
op aanpassen met name zelf handelen of hulp zoeken
2. verzorgen van lichte verwondingen zoals snijwond en schaafwond
3. handelen bij lichte verbranding, verslikken en stikken, bloedneus en
insectenbeet

Keuzedeel Voorkomen van ongevallen en EHBO

Deeltaak: Aan de hand van de ongevalssituatie en de verschijnselen letsels herkennen en de
noodzakelijke basis handelingen uitvoeren ( Eerste Hulp B).
4. een uitwendige (open) wond herkennen en bepalen of het verantwoord is als
eerstehulpverlener zelf de definitieve hulp te verlenen dan wel een wond af te
dekken
5. een (ernstige) uitwendige bloeding herkennen en een bloeding stoppen door
druk op de wond uit te oefenen door wonddrukverband
6. brandwonden koelen met zacht stromend lauw water en tweede-en
derdegraads brandwonden losjes steriel afdekken
10. een neusbloeding stoppen
12. aangeven wat er minimaal in een verbanddoos moet zitten
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis en
vaardigheden

a.1. de Nederlandse taal in opleidings- en beroepssituaties gebruiken
a.2. informatie op allerlei manieren overzichtelijk en efficiënt verzamelen, ordenen en weergeven
a.3. voor opleiding en beroep relevante berekeningen uitvoeren
a.4. plannen en organiseren in een beroeps(opleiding) gerelateerde situatie
a.5. op systematische en doelgerichte wijze werkzaamheden uitvoeren op basis van een planning met de inzet van vakdeskundigheid en met aandacht voor een zo hoog mogelijke kwaliteit
a.6. mondeling en schriftelijk rapporteren over de uitgevoerde werkzaamheden; onder meer over de planning, voorbereiding, proces en product
a.7. reflecteren op de eigen werkwijze en op de kwaliteit van het eigen werk;
a.8. samenwerken en overleggen bij het uitvoeren van werkzaamheden
a.11. professionele hulpmiddelen gebruiken en hun werking uitleggen
a.15. voldoen aan de algemene gedrags- en houdingseisen die gesteld worden aan werknemers in de branche
b.7. communiceren met de ander
b.10. werken volgens beroepsethiek
b.12. eerste hulp verlenen in relatie tot de beroepspraktijk
b.14. de ander fysiek ondersteunen